شنبه, 31 شهریور 1397

آخرین بروز رسانی: 07:11:13 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات مالک رفت ، اما مالک های دیگر ماندند

مالک رفت ، اما مالک های دیگر ماندند

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

ادما كه بچه نيستن اخه.چطور تا الان جسدش پيدانشده .نه طوفاني نه باراني پس اين جسد كجا رفت .واقعيه اين جسد بعداز شش روز يا يك هفته بيرون نزنه .مگه ميشه بهركس ميگي باور نمي كنه ...

لینک به مصاحبه اقای بیت مشعل

این مصاحبه از گفتاری به نوشتاری تبدیل شده است .

مالک رفت ، اما مالک های دیگر ماندند

اقاي سربي با عرض معذرت ميخوام سلامم را با تسليت شرو ع كنم اول تسليت به خودم ودوستان مالك وجداشده ها به خواهرش ومادرش وبخصوص خواهرش به اشرف اومد براي ديدنش موفق نشد مالك وببينه اقاي سربي امروز من ميخوام از شما وبيندگان وعزيز ازدوست هم دشمن .من مالك به شما معرفي مكنم واشنا ميكنم وبا تفاصيلي كه گفتم يا دادم شما بگيد مالك غرق شده يا نه .

اما يك خدايي داريم كه اسمش مالك يوم الدين .مالك خودشو دوست داشت ومالك وبرد .اما جاي شكرش باقيه كه يك مالك ومالكهاي ديگر روگذاشت كه خون اون هدر نره .اقاي سربي قبل ازاينكه اشنايي با مالك رابگم وقبل از اينكه در اشرف جمع بشيم در جنوب عراق بود .

لب شط بود نزديك شط بود وهمه ميشناسنش .كسي بود كه شط وشبانه ميرفت وبرميگشت .بار را شبانه نه با بلم بقول خوزستانيا نه روي كول ميبردوبرميگشت .

معروف بود وهمه ميشناسن وما به او ميگفتيم اين با كوسها شنا ميكنه وكوسها رو بازي ميده .اين همچينن شخصي بود .ميگم كه كسي جرات نداشت شبانه ازشط بره اونور مرزعراق .وتنها نفري كه جرات داشت فقط مالك بود.وقتي كه اومديم ومن به محض از پذيرش به ارتش مرخص شدم افتادم در مقري بنام حبيب .كه در بصره ومالك هم انجا بود.با اون اشنا شدم وچون ديد اهوازيم سلام گرمي بامن گرفت .از اونجا باهم اشنا شديم ودوسال در اين مقر باهم بوديم وبعدا مقر ما منحل شد وتقسيم شديم در مقرات ديگه.هروقت استخر داشتيم مالك غريق نجات بود.يك كلام ختم كلام ميخوام بگم .اين استخر كه شش متر عمق داره اگه ميخواد يكي رو غرق بده چون مالك اونجا بود اين عمق شش متري از ترس مالك غرق نمي كرد.وقتي هم استخر يا جايي مييرفتيم ومالك اونجا بود خيال همه از بالا تا پايين خيالشون راحت بود.كمكي نداشت وهميشه غريق نجات كمكي داشت ولي مالك كمكي هم نداشت.خودش تنهايي ازپس همه چيز برمياد .ومواظب همه ي ما بود.اين از مالك كه توي اشرف باهم بوديم .مالك كسي بودكه اگه طرح عمليات اوكي يا امضا نمي كرد تيم عمليات نمي رفت .مالك غذا يا وسايلشون انورشط جاي سازي نمي كرد تيم عمليات نمي رفت .مالك ميخوام بگم منبع اطلاعات كل اين فرقه بود.از اين بگذريم بريم براي ده شهريور.حمله ي هيفده ي شهريور شد مالك هم اونجا بود. وقتي كه اومد ليبرتي وما حي وسالم وصلوات وخوشحال شده بوديم بخصوص من ينفر خيلي خوشحال شدم واقعا.ومن بجاي سه بار شش باربوسيدمش .خيلي باهم چفت بوديم واون منو بعنوان برادر كوچك خودش نگاه ميكرد وهروقت حرفي درددلي داشتم ميرفتم به مالك ميگفتم .وقتي فهميد اسم من مالك خيلي خوشحال شدوگفت فكرشو نمي كرداسمتو مالك باشه .من هم گفتم اسمتو دوزيدم گذاشتم روخودم .

جالب نگاه كنيد ميگن مالك غرق شده .اونهم كجا توي يك بركه اين حرفها رو اگه ميگفتن كسي ديگه بود ميگفتم بله غرق شده.وقتي بگن مالك من توذهنم قبول نمي كنم چرا .اولا بچه شطه دوما توي شط بزرگ شده ساليان سال توجنوب بود .كارش بيست وچهار ساعته تو شط بود. چه روزچه شب ميرفت وميومد .واينجايي كه رفتن شنا كردن اقاي سربي نه طوفاني بود نه بادي بود نه باروني بود اب صاف وزلال بود. توي اهواز يا خرمشهر يا ابادان يا هرشطي وروخونه اي اگه جريان اب سربع بود مثلامن باچشم خودم ديدم يكي ازرفيقامون غرق شد بخاطر جريان اب جسدشو نزديكي ابادان پيدا كردن .ويك نمونه ديگه من ديدم جسد غرق شد ومصافت پانصدمتري جسد زد بيرون .بعد از دوروز جسد ميزنه بيرون اقاي سربي .ادما كه بچه نيستن اخه.چطور تا الان جسدش پيدانشده .نه طوفاني نه باراني پس اين جسد كجا رفت .واقعيه اين جسد بعداز شش روز يا يك هفته بيرون نزنه .مگه ميشه بهركس ميگي باور نمي كنه اونهم مالك . چه جالب نفر گفته مالك منو نجات داده وخودش غرق شده .من با چشم خودم ديدم يكي ازبچه هاي خودمون كه دراهواز پل شناچپ شد كه خيلي از مردم غرق شدن .يكي از دوستام رفت يازدهمين نفر نجات ميده ميره براي دوازده همين نفر خودش غرق شده .اره من اينطوري ديدم .نه اينكه يك نفر نجات بده وغرق بشه .اخه كي اينو گفته اقاي سربي وقتي مالك به ليبرتي امد وبا بچه ها صحبت   ميكرد وسوال ميكرد كه كجا بودي واينها ،او گفت راستش وبخواي من بايد با حسين مدني كشته ميشدم.ولي نمي دونم ان روز چطور منو فرستادن براي يك كاري.نبودم يعني چي بايد با حسين مدني كشته ميشدم .يعني چي .مالك مثل من نيست اها .من هيچ هيچ اطلاعاتي از اين فرقه نمي دونم وخيلي از جنايتهاشده من نمي دونم وخيلي چيزها هم شده من نديدم فقط اون چيزهايي كه ديدم را دارم ميگم،مالك ازابتداي اين فرقه تا به الان مالك ميدونه يعني اطلاعات بود.بخاطر همين .وقتي   ديدن توي ليبرتي نمي تونن كاري بكنن اونهم جلوي ما در محيط كوچك جرات نداشتن كاري كنن .حالا اينجا كه مياد وقبل از اين دوماه پيش اعلام جدايي ميكنه .دقيق همان روزي كه اعلام جدايي ميكنه خبرش به من ميرسه .گفتن رفيقت عزيزت جنوني اعلام جداييكرده گفتم راست ميگيد گفتن بله .گفتم كجاست گفتن كه الان قرنتينه هستش تا بعد .حالا برخلاف اين همه ادم كه بيست روزه بيرون اومدن اينو نگه داشتن .اخه مالك منبع اطلاعات بود.بچه كه نيست اقاي سربي دروغگو دشمن خداست .سواي ازاين من دروغ بگم يكمدت ديگه ميزنه بيرون .هيچ دروغي پنهون نمي مونه .وقتي ما اينجا امديم وخيلي از دروغها رو فهميديم خب مالك هم يكي از اينها بود. فهميدكه اين همش دروغه ،فريب وسر ادما شيره ميمالين،بچه كه نيست مالك .ماكه ميگيم مالك اگر در ارتتشهاي ديگه بود درجه دار از پانصد متري براش احترام ميگذاشت .سركارهاش سر قهرمانيش سرشجاعتش .حب اين ميفهمم واعلام جدايي ميكنه.اينهم هم بهش ميگن يك ماه يا دوماه بايست ما ميفرستيم .مثل بقيه كه بيست روز ويك ماه موندن بعد رفتن.بخاطر امنيت .تازه اطلاعيه ميزنن مجاهد قهرمان خلق. اخه ببين من كه اعلام جدايي ميكنم من كجا م مجاهد خلقم .كي ميتونه بگه تو مجاهدخلقي .اخه بيرون اومد ونيستم ديگه .چطور مالك كه اعلام جدايي ميكنه ميگيد مجاهد خلق .وتازه ميگن جزمهره هاي شورشي وكشك وپوشالي كه درست ميكنن ،يكي ازانها بود.براي خدا وخلق وازادي كوتاه نيامد .حالا تناقض نگاه كن.به هركس هم بگي اقا كسي كه جدا شده مجاهد يا مجاهد نيست .اخه مگه ميشه .ببين ما گفتيم وبازهم ميگيم اينجا عراق نيست .كه هركاري كه ميكرديد اونجا دفن ميشد وكسي چيزي نمي فهميد.اينجا البانيه نمي تونيد هرجنايتي رو بپوشونيد.اين خيلي واضحه بيرون از اب بهاش گلاويزشدن وبعد اين سناريورو درست كردن .نفري كه باهش بود هم لايه ما والان هم كردنش اف آ يعني مسول .وچهار نفرهم بهش دادن .قشنگ توي نشست گفت منو نجات داد وخودش غرق شد.تورخدا نگاه كن.ببين اقاي سربي من يه نفر هرچه ميشنيدم وميگفتن اينها ميكشن وجنايت ميكردن پنجاه پنجاه قبول ميكردم.حالانگاه كن گفتن به همه تا جسد مالك پيدا بشه كسي بيرون نمي ره بخاطر امنيت.دوهفته هم بيرون نيامد. فقط امروزمن سه نفر اونها روديدم ازمسولين بودن كه در يك مقر با انها بودم اينجوري رعب وحشت ايجاد ميكنن كه ادما رو نگه دارن بيرون نيان.من ميخوام به خواهرش كه حسرت به دل ديدنش بود.كه اشرف امده بود در اون گرما وميگفت مالك كجايي عزيزم فقط بيا از صد متري تورو ببينم .وفراموش نمي كنم .من يه نفر حالا كه برايم معلوم شد اين چه سازمانيه.تمام وجودم شده نفرت وكينه از اونها.تازه فهميدم هرچه درباره اين سازمان گفتن درست گفتن .هرچه شكنجه وكشت وكشتار كردن درست گفتن.رو نبود وديده نمي شد.ولي اينجا با چشم خودم ديدم .وحاضرم تو دادگاه وايسم وسوال وجواب بشم وبشن وغرق بشه بعد دوروز بايد بزنه بيرون اگه اب جريان داشته باشه اره قابل قبوله .چرايك هفته نزده بيرون.بعد چه جالب از بچه هايي كه انجا بودن وشنيدم من كه انجا نبودم گفتن پليس اولي گفت اين غرق شدن مشكوكه پليس دومي چه گفت غرق شده .جسد نديدي چطوراينو ميگي اقاي رشوه بگير.اقاي سربي خيلي هادارن تو ديونه اي چون اينها انيجا هستن وتو افشا ميكني،گفتم اره ديونه تراز اونجا نبودم كه موشك چهار متري من ميخورد .بله تاوقتي كه زنده هستم وانيجا هستم دست از افشا گري برنمي دارم .مالك اينو برام گذاشت .گفتم خدا مالك يوم الدينه مالكهاي دگه رو گذاشت .شكرش كه گذا شت حقيقت گفته بشن .اقاي سربي خيلها حرف دارن بزنن ولي از همين جنايتها ميترسن حرف نمي زنن .مالك كه همه ميشناسن از بزرگشون تا كوچكمون .تو ي اين پانزده سال يك نفر نديدم كه بگه ما لك اينطوري بود يعني منفي داشت .به غيراز خنده ومهربوني وخوش اخلاقي ازش نديدن .سواي اون كاره وسمتي كه داشت.مالك غرق نشده مالك كشته شده .مالك كسي نيست كه توي بركه غرق بشه مالك كسي نيست كه يك نفر رو نجات بده وخودش غرق بشه.اخه كسي كه شب شط ميره وبرميگرده .اخه باوركنيد من شب از شط ميترسم نگاه كنم .ببين شب اب جريان داشته باشه ميره وبرميگرده بعد ميخواي توي بركه غرق بشه .حالا اقاي سربي من مالك شناسوندم وگفتم چي بوده وچكاره بوده .حالا شما دوست دشمن دست اندركار بگين اين غرق شده .خدايا ما به كي بگيم اخه .باوركنيد حتي با جداشده هايي كه مصاحبه نكردن ميخوان سرشون بكنن زير اب .ودر طي اين دوماه كه اعلام جدايي كرده بودخيلي با اوصحبت كردن ولي فايده نداشت فهميد كه اينها بغيراز دروغ هيچي توشون نيست .باشه اخه تو كه ميگي ارتش ازادي بخش .كي اين تو مانده نصفشون بيرون امدن .همه اونهايي كه زير موشك وتير وتبر بودن وبخاطر شما جونشون كفت دستشون گذاشتن نصفشون بيرون اومدن .فهميدن شما كي هستيد .باچي ميخواي بري ارتش ازادي بخش.بيابرو نگاه كن نصفشون ولچريين باور كن همين بلاهايي كه سر اينها اورد جسم سالم براشون نذاشته .الان هم چيز خوبي گيرشون اومده ديگه به بهانه الباني جشن دارن وامنيتي هست وچيزجالبي هم ندارن الان بهترين چيز مالك شراعي كه بيرون نيان ورعب وحشت ايجا د ميكنن.خيلي حرفها هست بايد زده بشه ونمي دونيم به كي باييد بگيم ودردمارو بدونن ببين من نمي خوام از كسي حمايت كنم واين جمهوري اسلامي هرچه ميگفت اينها قاتلن تروريستن من قبول وباور نميكردم.ميگفتم نه بابا اينها اينجوري نيستن اينها فرشته هستن بابا اينها تنها كاري ميكنن انتقاد ميكننن وهيچ كاري با ادم نمي كنن من سربازي رفتم بخاطر يك نخ سيگار سه روز اضافه خدمت خوردم .وهرچه جمهوري اسلامي ميگفت من باورنمي كردم درذهنم نميرفت .ولي امروز همه چي برام روشن شد.من هم تا موقعه اي كه زندم .اقاي سربي .هموطنان ودوستان ودشمن واضدا من رو به عنوان دشمن يا اضدا فرقه نگاه نكنين .منو بعنوان يكي كه 15سال يك جايي زندگي كردم والان دارم زندگي وبدبختي كشيدم وهمه چيزم از دست دارم دارم بازگو ميكنم اقاي سربي اينها ميخوان مارو بترسونن كه حرفي نزنيم وحتي چند وقت پيش نفرات جدا شده .فرقه رفته هتل كميساريا اين هتل وقتي نفر جدا ميشه براي 45روز ميفرستن هتل كه هواي الباني وزندگي دستش بياد،به نفرات گفتن فرقه براي شما هرماه يك پولي ميده چون شما نفرا ت ما هستيد ،بچه گفتن ما داريم از كميساريا ميگيريم .گفتن نه علاوه بران ماهم ميديم كه شما راحت زندگي كنيدولي صحبتي حرفي نزنيد .يعني ساكت ومصاحبه وافشا نكنيد. اينها ميخوان ما بترسيم وحرفي نزنيم ولي ديگه ما كوتاه نميايم.

مالک بیت مشعل 2018/07/10